Trung bình hay trung bình? Có sự khác biệt?

Thuật ngữ "trung bình" được sử dụng để chỉ ra rằng một cái gì đó là một tiêu chuẩn thống kê. Giá trị này có nghĩa là dự kiến, trung bình, thông thường hoặc mặc định. "Trung bình" có nghĩa là giá trị đại diện tốt nhất cho mẫu.

Trong toán học, chúng ta thường coi trung bình là tổng của tất cả các giá trị chia cho số lượng giá trị gia tăng. Nói đúng ra, đây được gọi là "trung bình số học" hay đơn giản là "trung bình". Trung bình gần như đồng nghĩa, nhưng các quan chức thống kê không đồng ý, vì thực chất trung bình chỉ là một hình thức mô tả mức trung bình.

Thông tin trung bình có thể được mô tả theo nhiều cách. Ngoài việc thể hiện mẫu là một giá trị trung bình, nó cũng có thể được biểu diễn dưới dạng trung vị hoặc chế độ.

Trung vị là tâm điểm của bộ sưu tập. Trong thống kê, đây thường là số xảy ra ở giữa một tập hợp số. Nếu nó được coi là cách thích hợp nhất để mô tả xu hướng trung tâm của một mẫu cụ thể, định nghĩa của giá trị trung bình có thể nằm ở một số phần của trung vị.

Chế độ là giá trị phổ biến nhất trong một tập dữ liệu. Nó cũng là một hình thức vừa phải. Dữ liệu thường xuyên nhất là trung bình của mẫu. Nó cũng là một trong những cách phổ biến nhất để thể hiện giá trị trung bình.

Đã nói tất cả những điều này, thuật ngữ "trung bình" bao gồm một số cách xác định giá trị mô tả đúng nhất một mẫu cụ thể. Các điều khoản và kích thước được sử dụng phụ thuộc vào tình huống. Nó phụ thuộc vào cách bạn muốn mô tả một bộ hoặc mẫu cụ thể.

Ngoài ra, mức trung bình có thể khác nhau, ví dụ: Trung bình bậc hai, trung bình hài, trung bình hình học, vv Rõ ràng, trung bình số học là thứ duy nhất tự đặt mình là dạng trung bình.

Trong ngôn ngữ, mọi người thường sử dụng thuật ngữ "trung bình" trong một cuộc trò chuyện thông thường. Trung bình thường được sử dụng bởi các nhà toán học và thống kê.

Tóm tắt:

1. Nó có thể là trung bình (trung bình số học), trung bình hoặc chế độ. Trung bình là một hình thức mô tả giá trị trung bình của mẫu.

2. Giá trị trung bình cũng có thể thuộc các loại khác nhau, nhưng giá trị trung bình được lấy là trung bình số học

3. "Trung bình" thường được sử dụng trong các cuộc hội thoại tiếng Anh thông thường, trong khi "trung bình" thường được sử dụng trong ngôn ngữ kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo