Sự khác biệt chính giữa hóa trị và điện tích là hóa trị cho thấy khả năng của một nguyên tố hóa học kết hợp với một nguyên tố hóa học khác, trong khi điện tích chỉ ra số lượng electron thu được hoặc loại bỏ bởi một nguyên tố hóa học.

Hiệu lực và điện tích là các thuật ngữ liên quan chặt chẽ vì cả hai thuật ngữ này mô tả khả năng phản ứng của một nguyên tố hóa học. Hiệu lực là sức mạnh kết hợp của một nguyên tố, đặc biệt là được đo bằng số lượng nguyên tử hydro mà nó có thể thay thế hoặc kết hợp với. Mặt khác, điện tích của một nguyên tử là số lượng proton trừ đi số electron trong nguyên tử.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Hiệu lực là gì
3. Phí là gì
4. So sánh cạnh nhau - Hiệu lực so với phí dưới dạng bảng
5. Tóm tắt

Hiệu lực là gì?

Hiệu lực là sức mạnh kết hợp của một nguyên tố, đặc biệt là được đo bằng số lượng nguyên tử hydro mà nó có thể thay thế hoặc kết hợp với. Nó là thước đo khả năng phản ứng của một nguyên tố hóa học. Tuy nhiên, nó chỉ mô tả sự kết nối của các nguyên tử và không mô tả hình dạng của hợp chất.

Chúng ta có thể xác định hóa trị bằng cách xem vị trí của nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn đã sắp xếp các nguyên tố hóa học theo số lượng electron trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử. Số lượng electron ở lớp vỏ ngoài cùng cũng xác định tính hóa trị của nguyên tử. Ví dụ, các nguyên tố nhóm 1 trong bảng tuần hoàn có một electron ngoài cùng. Do đó, họ có một electron cho sự dịch chuyển hoặc kết hợp với một nguyên tử hydro. Như vậy, hóa trị là 1.

Ngoài ra, chúng ta có thể xác định hóa trị bằng cách sử dụng công thức hóa học của hợp chất. Cơ sở của phương pháp này là quy tắc bát tử. Theo quy tắc bát tử, một nguyên tử có xu hướng hoàn thành lớp vỏ ngoài cùng của nó bằng cách lấp đầy lớp vỏ bằng electron hoặc bằng cách loại bỏ các electron thừa. Ví dụ, nếu chúng ta xem xét hợp chất NaCl, hóa trị của Na là một vì nó có thể loại bỏ một electron mà nó có ở lớp vỏ ngoài cùng. Tương tự, hóa trị của Cl cũng là một vì nó có xu hướng thu được một electron để hoàn thành octet của nó.

Tuy nhiên, chúng ta không nên nhầm lẫn với các thuật ngữ số oxy hóa và hóa trị vì số oxy hóa mô tả điện tích mà một nguyên tử có thể mang theo nó. Ví dụ, hóa trị của nitơ là 3, nhưng số oxy hóa có thể thay đổi từ -3 đến +5.

Phí là gì?

Một điện tích là số lượng proton trừ đi số electron trong nguyên tử. Thông thường, hai số này bằng nhau và nguyên tử xảy ra ở dạng trung tính.

Tuy nhiên, nếu một nguyên tử có cấu hình electron không ổn định, thì nó có xu hướng hình thành các ion bằng cách tăng hoặc loại bỏ các electron. Ở đây, nếu một nguyên tử thu được electron, thì nó sẽ có điện tích âm do electron có điện tích âm. Khi một nguyên tử thu được một electron, sẽ có đủ proton trong nguyên tử để cân bằng điện tích này; do đó, điện tích của nguyên tử là -1. Nhưng, nếu nguyên tử loại bỏ một electron, thì có thêm một proton; do đó, nguyên tử được tích điện +1.

Sự khác biệt giữa giá trị và phí là gì?

Hiệu lực chỉ ra khả năng phản ứng của một nguyên tử, trong khi điện tích chỉ ra cách một nguyên tử đã phản ứng. Vì vậy, sự khác biệt chính giữa hóa trị và điện tích là hóa trị cho thấy khả năng của một nguyên tố hóa học kết hợp với một nguyên tố hóa học khác, trong khi điện tích chỉ ra số lượng electron được tăng hoặc loại bỏ bởi một nguyên tố hóa học.

Hơn nữa, giá trị cho hóa trị không có dấu cộng hoặc dấu trừ, trong khi điện tích có dấu cộng nếu ion đã hình thành bằng cách loại bỏ electron và có dấu trừ nếu nguyên tử đã thu được electron.

Infographic dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa hóa trị và phí.

Sự khác biệt giữa giá trị và phí trong dạng bảng

Tóm tắt - Hiệu lực so với Phí

Hiệu lực cho khả năng phản ứng của một nguyên tử trong khi điện tích mô tả cách một nguyên tử đã phản ứng. Tóm lại, sự khác biệt chính giữa hóa trị và điện tích là hóa trị cho thấy khả năng của một nguyên tố hóa học kết hợp với một nguyên tố hóa học khác, trong khi điện tích chỉ ra số lượng điện tử mà một nguyên tố hóa học tăng hoặc loại bỏ.

Tài liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie. Cung điện là gì hay hóa trị là gì?

Hình ảnh lịch sự:

1. Bảng tuần hoàn các yếu tố
2. xông hơi Ions của By By Jkwchui - Công việc riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia