Bài viết

ABC vs BSV Hash War (Phần I) - Tại sao chúng ta cần Hash Vote Điều dịch Weibo Nguồn: 《【大义 , 当 混 为 一】 上) 谈 Hash Bình chọn Phần 0: Khi nào Bitcoin nên được phân tách?
Đăng trên 21-11-2019