Bài viết

giao dịch ký quỹ bitcoin so với giao dịch tương lai TL; DR Biên độ giao dịch trên Bitfinex, Poloniex hoặc Kraken quá đắt vì bạn phải trả chi phí lãi hàng ngày. Tỷ lệ chỉ có thể được khóa trong 1 cho đ...
Đăng trên 19-11-2019