Bài viết

Sự khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và Anh là gì? Có một lần, George Bernard Shaw triệu tập Anh và Hoa Kỳ thành một ngôn ngữ chung. Thật không may, điều này là đúng: Mặc dù tên của ngôn ngữ là giống nhau,...
Đăng trên 24-10-2019